Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+ στην εκπαίδευση ενηλίκων που υλοποιείσαι το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ με αρ.: 2018-1-EL01-KA104-047480.

Το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΠΕΠ) ολοκλήρωσε την υλοποίηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» το οποίο επιχορηγήθηκε από το Πρόγραμμα Erasmus+ και τον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο φορέα στο Βέλγιο. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν γνώσεις πάνω στη φιλοσοφία και τις αρχές της Διαμεσολάβησης και της Επανορθωτικής Συμβουλευτικής, αλλά κυρίως δεξιότητες εφαρμογής των διαδικασιών ως μεθόδων ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων

Στην 1η φάση υλοποίησης του προγράμματος (επιμόρφωση)

Τα 6 στελέχη/ εκπαιδευτές του ΚΠΕΠ που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να

1ο Αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε δύο διαφορετικές τεχνικές, τη Διαμεσολάβηση & την Επανορθωτική Συμβουλευτική (Βέλγιο)

2: Να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια με ανάλογη θεματολογία μαζί στελέχη του Φορέα υποδοχής και να παρακολουθήσουν τον τρόπο δουλειάς τους.

3. Να γνωρίσουν φορείς στο Βέλγιο οι οποίοι ασκούν το έργο της Διαμεσολάβησης και της Επανορθωτικής Συμβουλευτικής .

Στη 2η φαση υλοποίησης (διάχυση αποτελεσμάτων)

Ο φορέας πραγματοποίησε μια σειρά δράσεων:

Ι. Πραγματοποίησε με τους συγκεκριμένους εκπαιδευτές εργαστήρια ανάλογης θεματολογίας με την επιμόρφωση σε μια σειρά πόλεων όπου δραστηριοποιείται ώστε οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες να διαχυθούν στο σύνολο των μελών που εκπαιδεύει. ( Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Μουζάκη, Βέροια, Κοζάνη, Τύρναβος).

ΙΙ. Παρουσίασε ένα εργαστήριο με αντίστοιχη θεματολογία σε επιστημονικό Συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη

Περίληψη του σχεδίου:

Το πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ» προτάθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε από Τον Εκπαιδευτικό Φορέα Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών. Οι δράσεις του εντάσσονται στα πλαίσια της δια βίου μάθησης και στοχεύουν στη διαρκή επιμόρφωση του πολίτη με παροχή ποιοτικής και έγκυρης γνώσης, που βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή με κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον και τις επαγγελματικές και ατομικές ανάγκες..

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

1ος στόχος:

Η εκπαίδευση/επιμόρφωση 6 στελεχών και εκπαιδευτών του φορέα αποστολής. Τα άτομα αυτά θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες σε δύο διαφορετικές τεχνικές, Διαμεσολάβηση & Επανορθωτική Συμβουλευτική (Βέλγιο)

2ος στόχος: Η διενέργεια βιωματικών εργαστηρίων με ανάλογη θεματολογία σε ομάδες ατόμων με συναφή ενασχόληση ( υπόλοιποι εκπαιδευτές του φορέα, εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινωνικοί επιστήμονες εκτός φορέα.) προκειμένου να γίνει διασπορά των νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διαχείριση των συγκρούσεων.

3ος στόχος:

Η προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων στελεχών και συνεργατών.

4ος στόχος:

Η ανάπτυξη αρχικά δεξιοτήτων ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων στις ομάδες του γενικού πληθυσμού που παρακολουθούν τα προγράμματα του Κοινωνικού Παν/μιου και η μείωση στη συνέχεια των βίαιων συμπεριφορών και διαχείριση των συγκρούσεων στους χώρους διαβίωσης και εργασίας των παραπάνω ατόμων. Συνεπώς η επίδραση προς αυτή την κατεύθυνση των τοπικών κοινωνιών.

5ος στόχος:

Η τροποποίηση του προφίλ του ίδιου του φορέα στη διαχείριση τυχόν εσωτερικών του προβλημάτων

Στο σχέδιο εκπαιδεύτηκαν 6 στελέχη και εκπαιδευτές του φορέα .Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν σαν κοινό χαρακτηριστικό στην επαγγελματική τους ενασχόληση, τη συμμετοχή τους σε εκπαιδεύσεις ενηλίκων που σχετίζονται με θέματα ψυχικής υγείας. Είναι όλοι είτε κοινωνικοί επιστήμονες είτε εκπαιδευτικοί με εξειδικεύσεις και επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την αγγλική γλώσσα ( Γλώσσα των εκπαιδεύσεων).

Στο πρόγραμμα υλοποιήθηκε μία εκπαίδευση στο Βέλγιο. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν γνώσεις πάνω στη φιλοσοφία και τις αρχές της Διαμεσολάβησης και της Επανορθωτικής Συμβουλευτικής, αλλά κυρίως δεξιότητες εφαρμογής των διαδικασιών ως μεθόδων ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων

Στη συνέχεια ο φορέας αποστολής διοργάνωσε βιωματικά εργαστήρια σε επαγγελματίες κοινωνικούς επιστήμονες αλλά και στους άλλους εκπαιδευτές του, ώστε να διαχυθεί η φιλοσοφία και οι δεξιότητες της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων.

Τα μακροπρόθεσμα οφέλη του σχεδίου αναφέρονται στην ένταξη των νέων τεχνικών επίλυσης των συγκρούσεων στον σχεδιασμό των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του φορέα η διάχυσή τους στο γενικό πληθυσμό και ο σταδιακός μετασχηματισμός στον τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών στις τοπικές κοινωνίες..

Αποτελέσματα σχεδίου:

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης προσεγγίστηκαν δύο βασικές μέθοδοι: η Διαμεσολάβηση και η Επανορθωτική Συμβουλευτική με εστίαση στην Αυτοβιογραφία. Την ίδια στιγμή, έγινε κατανοητή , μέσω διαφόρων τεχνικών, η σημασία των συγκρούσεων στη ζωή μας.

Προσέγγιση έγινε μέσω πολλαπλών και διαφορετικών τεχνικών, παιχνίδια ρόλων, περιπτωσιολογικών μελετών, προσομοιώσεων, στρογγυλών τραπεζιών.

Οι νέες δεξιότητες που αποκτήθηκαν αφορούν τις δεξιότητες του μεσολαβητή ενηλίκων και την εφαρμογή της «αυτοβιογραφίας» ως μέθοδο της Επανορθωτικής Συμβουλευτικής.

Οι σημαντικότερες εμπειρίες που αποκτήθηκαν σχετίζονται με τη βιωματική προσέγγιση:

1. Στη διαχείριση και τη δυναμική της ομάδας

2. Στην προσέγγιση της μελέτης των συγκρούσεων

3. Στις δεξιότητες και το προφίλ του διαμεσολαβητή, των ενηλίκων και των συνομηλίκων

4. Στη γνωριμία, την κατανόηση και την εφαρμογή της «αυτοβιογραφίας»

5. Στη μελέτη, αλλά και την η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

6. Στη γνωριμία και προσέγγιση εκπαιδευτών με μεγάλη εμπειρία,

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

1. Στις συμμετέχουσες στην κινητικότητα: Αφορούν την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων διδασκαλίας σε δύο επιμέρους μεθόδους ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, Διαμεσολάβηση , Επανορθωτική Συμβουλευτική.

2. Στον γενικό πληθυσμό που αποτελεί το ακροατήριο στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί ο φορέας αποστολής. Η εκπαίδευση τους πάνω στη χρήση των δύο μεθόδων ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, έχει ως αποτέλεσμα την προσωπική τους ανάπτυξη και τη κοινωνική τους ευεξία. Εκπαιδεύονται στην ειρηνική διαχείριση των προσωπικών τους συγκρούσεων

3. Σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να εντάξουν τις τεχνικές στην επαγγελματική τους ενασχόληση.

3. Στον οργανισμό αποστολής έδωσε τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τη θεματολογία του με νέους κύκλους εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανάλογης θεματολογίας. Τη ακαδημαϊκή χρονιά στην πόλη της Καβάλας λειτουργεί ετήσιος κύκλος επιμόρφωσης με θέμα » Η τέχνη της Διαπραγμάτευσης»

Βρυξέλες